Project Engineer

จำนวนที่เปิดรับ :

หลายอัตรา

ติดต่อสอบถาม :

02-798-9940-41

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และประจำ เดือน รวมถึงวิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข
2.จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง , แผนงบประมาณ แผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง
4.ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า ของงานประจำสัปดาห์
5.ดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และดำเนินการในส่วนความปลอดภัยภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย และบริหารโครงการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามที่บริษัทฯ กำหนด
6.ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
7.ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน
8.ทำการสอนงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือมายังฝ่ายก่อสร้าง

คุณสมบัติ

1.ฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานก่อสร้าง
3.บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดี
4.มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5.มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development
6.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)

สวัสดิการ

1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ)
2.ทันตกรรม
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.ห้องพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาล
5.เงินรับขวัญเมื่อมีบุตร,กระเช้าเยี่ยมไข้,เงินช่วยเหลืองานศพ
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.สวัสดิการดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย
8.ส่วนลดซื้อบ้านและคอนโดในเครืออารียา
9.อาหารกลางวัน”บุฟเฟ่ต์”
10.สวัสดิการ Relaxing Massage (นวดเพื่อผ่อนคลาย)
11.ปรับเงินประจำปี
12.โบนัส

แบบฟอร์มสมัครงาน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดใบสมัครในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Career - Job Apply

กรอกข้อมูลของคุณ*

อัปโหลดเอกสารการสมัคร*

อัปโหลดไฟล์ใบสมัคร, Resume และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม*