Sustainable Happiness

เพียงแค่แยกขยะตามประเภทให้ถูกต้อง ดังนี้

1.ขยะย่อยสลายได้ (สีเขียว) เช่น เศษอาหาร พืชผักต่างๆ ซึ่งสามาถนำไปทำปุ๋ยหมักได้

2.ขยะทั่วไป (สีฟ้า) เป็นขยะทั่วไปที่ไม่สามารถย่อยสลาย หรือนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น ซองขนม หลอด ฝาแก้วน้ำ (เพราะเป็นพลาสติกบาง) ทิชชู ฯลฯ

3.ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) เช่น ขวด แก้ว พลาสติกหนา กระป๋อง ฯลฯ เป็นขยะที่สามารถนำไปขายได้

4.ขยะมีพิษ (สีแดง) เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นขยะที่แยกเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ อารียายังได้พัฒนาระบบมาในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้การคัดแยกขยะของลูกบ้านง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก