อารียา พรอพเพอร์ตี้ ตั้งเป้า “NET ZERO 2050” ชูกลยุทธ์ “Sustainable Happiness” ผลักดัน “หมู่บ้านปลอดขยะ”

อารียา พรอพเพอร์ตี้ วางกลยุทธ์ “Sustainable Happiness” ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่ “NET ZERO 2050” ผ่านการดำเนินงานใน 4 ภารกิจสำคัญ ผลักดัน “หมู่บ้านปลอดขยะ” เสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้าง

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อารียา พรอพเพอร์ตี้ ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คน หรือ “Lifestyle Property Developer” ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมเดินหน้าสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) และ ESG (Environment-Social-Governance) เป็นหลักในการวางกลยุทธ์ “Sustainable Happiness” เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ล่าสุด พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ “NET ZERO 2050” ผ่านการดำเนินงานใน 4 ภารกิจสำคัญ ที่บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

1. ผลักดัน “หมู่บ้านปลอดขยะ” เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน เริ่มต้นได้จากที่บ้าน โดยเราปลูกฝังให้ลูกบ้าน Areeya Family แยกขยะอย่างถูกวิธี ด้วยการ มอบถังแยกขยะ และจับมือกับ แบรนด์ HUPPO มอบเครื่อง Food Waste Decomposter ที่ช่วยเปลี่ยนขยะจากเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ให้กับบ้านทุกหลังในโครงการใหม่ของอารียาฯ นำร่องที่โครงการ COMO Bianca เป็นโครงการแรก โดยปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายนี้ ยังสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในโครงการ “ปลูกผัก ปลูกรัก” ที่ให้ลูกบ้านมาร่วมกันปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ที่บริเวณ Glasshouse สวนส่วนกลาง และยังเตรียมแผนสร้างคุณค่าให้กับขยะ Recycle ด้วยการผลักดัน Upcycling โดยนำขยะพลาสติก กระดาษ และวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่ถูกทิ้งแล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างสรรค์เป็น Upcycle Product ที่สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้กับลูกบ้าน Areeya Family อีกด้วย

2. เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ มีแอปพลิเคชัน “Recycle Time” โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งจะมีทีมงานเข้ารับขยะรีไซเคิลของลูกบ้าน Areeya Family ที่คัดแยกไว้ถึงหน้าบ้าน โดยสามารถตรวจสอบตารางการเก็บขยะ ข้อมูลสถานะและยอดเงินสะสมในบัญชีแบบ Real Time และสามารถสะสมยอดเงินได้ไม่จำกัด ปัจจุบันสามารถแยกขยะไปแล้วกว่า 266 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 4 หมื่นต้น จากความสำเร็จของโครงการนี้ ทำให้ในปี 2564 อารียาฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าชเรือนกระจกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3. ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า EV Charger รองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อาทิ COMO Bianca, COMO Bianca ll และ AREN รวมทั้งอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังมีการจัดแคมเปญ “COLORS FREEVERRR” ซื้อบ้านแถมรถ โดยมอบ รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในเมือง สำหรับลูกค้าที่จอง และโอนฯ โครงการ The Colors

4. ช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการก่อสร้าง แม้ภาคอสังหาริมทรัพย์จะไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด แต่เราเองก็ได้ตระหนัก และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราจึงให้ความสำคัญกับการจัดการกับของเสีย หรือ Waste Management ในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อทำให้ทุกโครงการคุณภาพของอารียาฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ อารียาฯ ยังปลูกฝังให้พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าของทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จึงวางนโยบายการคัดแยกขยะภายในอาคารสำนักงาน โดยให้พนักงานทุกคนคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในออฟฟิศ และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม นายวิวัฒน์ กล่าวเสริม

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ในบทบาทของภาคธุรกิจอสังหาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดัน เป้าหมาย “NET ZERO 2050” อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ เราจึงปลูกฝังให้ลูกบ้าน พนักงานองค์กร ตระหนักรู้และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ให้การรวมพลังของทุกคนนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน