ลูกบ้านอารียาสมัครบัตรเครดิต KTC วันนี้ รับคะแนน MAAI เพิ่มแบบจุใจ 5,000 คะแนน*

ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.- 30 ก.ย. 65

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

ลูกบ้านอารียาสมัครบัตรเครดิต KTC วันนี้ รับคะแนน MAAI เพิ่มแบบจุใจ 5,000 คะแนน* นำไปใช้ในร้านค้าที่ชอบ เพื่อแลกเป็นสินค้าและบริการได้มากมาย

สมัครง่ายๆ เพียงคลิกลิงก์นี้ได้เลย >> https://bit.ly/3OXCKQa

หมายเหตุ:

– สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต KTC (บัตรหลักใหม่) ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.65 ถึง 30 ก.ย.65 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 ต.ค.65 โดยมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรฯ
– ลูกค้าได้รับการอนุมัติบัตรฯ ต้องดาวน์โหลดและสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน MAAI by KTC เพื่อรับคะแนน MAAI
– สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต KTC (บัตรหลักใหม่) ผ่านช่องทาง QR Code หรือ Link สมัครบัตรที่กำหนดเท่านั้น
– ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAAI ได้ที่ www.ktc.co.th/maai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: KTC PHONE 02-123-5000

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ประเภทบัตรหลักใหม่ (“บัตรฯ”) ในระหว่างวันที่ 8 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 (“ระยะเวลารายการ”) โดยได้รับการอนุมัติบัตรฯและมีการใช้จ่ายตามที่กำหนด
2.ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะผู้สมัคร ประเภทบัตรหลักใหม่ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลัก ไม่ว่าประเภทใดมาก่อน
2.2 ผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลัก แต่ยกเลิกบัตรฯดังกล่าวมาแล้วเกิน 24 เดือน
2.3 ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรเสริม ในปัจจุบัน
2.4 ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD และ/หรือสินเชื่อบุคคล KTC ทุกประเภท
3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC VISA COMMERCIAL, KTC – AGODA MASTERCARD ทุกประเภท, KTC – BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD ทุกประเภท และ KTC JCB ULTIMATE ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
4. สำหรับบัตรเครดิต KTC – AGODA MASTERCARD ทุกประเภท, KTC – BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD ทุกประเภท และ KTC JCB ULTIMATE สมาชิกจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามโปรโมชั่นของประเภทบัตรฯที่สมัคร โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.ktc.co.th/credit-card
5. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรฯ สมาชิกจะได้รับคะแนน MAAI จำนวน 5,000 คะแนน
6. คะแนน MAAI ที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2567
7. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สมาชิก 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
8. เคทีซีจะทำการฯมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกภายใน 90 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่บัตรฯได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามทีกำหนด
9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท รายการชำระค่าเบี้ยประกันควบการลงทุนประเภท (Unit Linked) (MCC 6211) บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
6.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด